Általános szerződési feltételek

A HASZNÁLT GÉPJÁRMŰÉRTÉKESÍTÉS 
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

 

1. Bevezető rész 

1.1. A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban "ÁSZF"), a MaxInnova Trade Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1112 Budapest, Budaörsi út 160., nyilvántartási száma: Cg. 01-09-347161, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószáma: 25996863-2-43, statisztikai számjele: 25996863-4511-113-01, képviseli: Varsádi Viktor ügyvezető), mint eladó (a továbbiakban „Eladó“) bármely természetes- vagy jogi személlyel, vagy egyéb jogi személyiséggel rendelkező szervezettel, mint vevővel (a továbbiakban "Vevő") kötött gépjármű adásvételi szerződésre (a továbbiakban "Szerződés") vonatkozó, az Eladó által alkalmazott általános szerződési feltételeket tartalmazza. 

1.2. A vevő aláírásával kifejezetten elfogadja az ÁSZF-ben foglaltakat. 

1.3. Az adásvétel tárgya: a Szerződésben részletezett használt gépjármű (a továbbiakban "Gépjármű"). 

1.4. A Szerződés alapján Eladó a szerződésben feltüntetett vételáron eladja Vevőnek a Gépjárművet (ide értve annak alkotórészeit és tartozékait), Vevő pedig az ott meghatározott vételáron megvásárolja azt, és a Gépjármű a tulajdonába kerül. 

2. A Gépjármű tulajdonjogának megszerzése 

2.1 Vevő – hacsak a szerződés, tipikusan az abban foglalt lízing-konstrukcióra tekintettel másként nem rendelkezik – a szerződés megkötését követően a vételár megfizetésének időpontjában szerzi meg a Gépjármű tulajdonjogát.

2.2 Eladó a Vevő vételár fizetési kötelezettségének teljes kiegyenlítéséig fenntartja a tulajdonjogát a Gépjárművön.

3. A Gépjármű átadása-átvétele 

3.1. Eladó vállalja, hogy a Gépjárművet legkésőbb a teljes vételár kifizetésének napján átadja a Vevőnek. A Gépjármű átvételének pillanatától teljes mértékben Vevő felel a közúti közlekedésre vonatkozó összes jogszabály, és minden, a Gépjármű üzemben tartásából, használatából eredő jogszabályok és szakmai irányelvek által előírt kötelezettségek betartásáért. Vevő kifejezetten kötelezettséget vállal az e szabályok megszegéséből eredő, Eladót ért károk megtérítésére.

3.2. A kárveszély a Gépjármű átadás-átvételének pillanatában száll át a Vevőre.

4. Vevő nyilatkozata

4.1. Vevő a Szerződés és a jelen általános ÁSZF aláírásával elismeri, hogy Eladó a Szerződés megkötését megelőzően 

a) biztosította, hogy a kiválasztott Gépjárművel egy legalább 5 km hosszúságú próbautat tegyen annak érdekében, hogy megismerhesse a Gépjármű működőképességét és műszaki állapotát,

b) saját telephelyén biztosította, hogy a Gépjárművet Vevő átvizsgálhassa, valamint a Vevő által szabadon, az Eladó befolyásolásától mentesen kiválasztott, a gépjármű átvizsgálásával és műszaki állapotának részletes ellenőrzésével megbízott szakember részvételével.

5. Jótállás

5.1. Eladó az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet alapján kötelező jótállásra nem köteles, a Gépjárműre jótállást nem vállal.

6. Szavatosság

6.1. Eladó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: "Ptk. ") vonatkozó rendelkezései szerint szavatolja, hogy a Gépjármű a teljesítés időpontjában megfelel a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Az Eladó felelősségét csakis a Gépjármű olyan hibája alapozza meg, amely hibának az oka már megvan a termékben a vásárlás pillanatában is, csak akkor még nem felismerhető.

6.2.  Nem teljesít hibásan az Eladó, ha a Vevő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. Ilyen esetben az Eladóval szemben kártérítési igény sem érvényesíthető. Az Eladó a Szerződés mellékletét képező "Műszaki állapotfelmérő lap" és a "Jegyzőkönyv a próbaútról és a Gépjármű átadás-átvételéről" elnevezésű dokumentumokban részletesen tájékoztatta Vevőt a gépjármű műszaki állapotáról, esetleges hibáiról, hiányosságairól és a Vevő által a Gépjármű átvételét követően, annak karbantartása körében megtenni javasolt és/vagy szükséges teendőkről. Amennyiben a Vevő nem megfelelően vagy teljeskörűen teljesíti megvizsgálási kötelezettségét, az ilyen jellegű hibákra a szavatossági vagy további igények kizártnak tekintendők.

6.3 Eladó nem felelős a Gépjármű korábbi káreseményeiből eredő következményekért, esetleges értékcsökkenésért. Vevő tudomásul veszi, hogy Eladó nem ismeri hiánytalanul a Gépjármű teljes kárelőzményét, 

6.3. Az Eladó szavatossága körében nem felel az alábbi hibákért és hiányosságokért: 

a.) a nem rendeltetésszerű használatból eredő, a Gépjármű átvételét követően felmerült hibák, különösen a szükséges Vevői karbantartások, javítások elmaradásából eredő hibák, 

b.) a rendeltetésszerű használatból eredő, a Gépjármű átvételét követően felmerült hibák és rendeltetésszerű kopások,

c.) hibák, melyekről a szerződéskötés időpontjában a Vevő már tudott vagy tudnia kellett. 

6.4. Nem állapítható meg hibás teljesítés, ha a hiba a Gépjármű használtságából eredő, az elhasználódással arányos mértékű. A vevő a használtság ismeretében vásárolja meg a Gépjárművet, ezért ismeretében van annak, hogy a Gépjárműben a természetes elhasználódásból származó hibák lehetnek. Hibás teljesítés csak akkor állapítható meg, ha a hiba az elhasználódás számítható mértékét jelentősen túllépi.

6.5 Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül, 3 munkanapon belül köteles a hibát az Eladóval közölni. A hiba közlésére Vevő írásban, postai úton tértivevényes külön szolgáltatással feladott küldeményben vagy e-mail-ben köteles.

6.6 A vevő megalapozott kifogás esetén a Ptk. 6:159 § szerinti szavatossági jogokat érvényesítheti az eladóval szemben azzal, hogy a gépjármű használatát lényegesen nem befolyásoló, vagy rövid határidőn belül javítható, jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

6.6 Vevő a teljesítés időpontjától számított egy éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági jogait.

6.7 Vevő termékszavatossági igényét a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Ezért amennyiben a Gépjármű gyártó általi forgalomba hozatalától számított két év még nem telt el, Vevő termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Vevő a termékszavatossági igényét kizárólag a Gépjármű gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vevőnek kell bizonyítania. 

6.8 Eladó szavatolja, hogy a Gépjárműnek nincs olyan jogi hiányossága, amely akadályozná vagy korlátozná Vevőt a Gépjármű kizárólagos tulajdonjogának megszerzésében, vagy a gépjármű szabad és rendeltetésszerű használatában, nem terheli továbbá harmadik személy zálog-, bérleti, használati, vagy bármilyen egyéb joga, különösen nem áll lízingtársaság, bank vagy más harmadik személy tulajdonában. Eladó szavatolja Vevőnek, hogy a Gépjármű a Vevő nevére a magyarországi gépjármű-nyilvántartásban átírható, annak nem képezi gátját semmilyen, az illetékes államigazgatási szervnél vezetett gépjármű-nyilvántartásban feljegyzett jog vagy tény. Ezen szavatosság kizárólag a magyarországi gépjármű-nyilvántartásban átírható, az illetékes államigazgatási szervnél vezetett gépjármű-nyilvántartásra vonatkozik, az Eladó nem vizsgálta a Gépjármű külföldi regisztrálásával, tulajdonjog-bejegyzésével kapcsolatos teendőket, feltételeket, így azokért semmilyen felelősséget nem vállal.

7. Költségek viselése

7.1. Vevő köteles a gépjármű átírásából eredő költségek viselésére.

7.2. Amennyiben Vevő kérésére Eladó a Gépjárművet külön, kívülálló szervizbe állapotfelmérésre viszi, úgy az állapotfelmérés költsége Vevőt terheli, továbbá Vevő kifejezetten elfogadja, hogy az így nyújtott szolgáltatásért Eladó felelősséget nem vállal.

7.3. Vevő köteles viselni továbbá mindazon többlet-költséget, ami a Gépjármű szerződéses vételárán felül, Eladón keresztül megrendelt további alkatrészek, gépjármű tartozékok, felszerelések (ideértve, de nem kizárólag gumiabroncsok, stb.) megrendeléséből adódik. Vevő tudomásul veszi, hogy ezen alkatrészek, tartozékok, felszerelések esetleges hibájáért, hiányosságaiért Eladót felelősség nem terheli.

7.4 Felek kifejezetten rögzítik, hogy amennyiben Vevő a Gépjármű szervizelésével, kezelésével, a Gépjárművel összefüggő egyéb szolgáltatások igénybevételével, valamint alkatrészek/tartozékok/felszerelések beszerzésével összefüggésben tanácsot kér Eladótól, úgy Eladó a legjobb tudomása szerinti javaslatot adja, azonban ezzel összefüggésben a mások által nyújtott szolgáltatás/termék minősége tekintetében felelősséget nem vállal.

8. Elállás a Szerződéstől, a Szerződés megszűnése

8.1. Eladó jogosult elállni a Szerződéstől, ha Vevő a Gépjármű vételárának szerződés szerinti megfizetésével késedelembe esik.  

8.2. A Szerződés elállás vagy más okból történő megszűnése esetén a Vevő a Gépjárművet az Eladó telephelyén, a szerződő felek által egyeztetett időpontban, de legkésőbb a szerződés megszűnésétől számított 5 munkanapon belül, az átvételkori állapotnak mindenben megfelelő, eredeti állapotban adja le, ide nem értve a rendeltetésszerű használatból eredő szokványos elhasználódást, kopásokat. Abban azesetben, ha Vevő nem teljesíti ezen kötelességét, úgy kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy megtéríti az Eladónak mindazon költségeit, amelyek a Gépjármű eredeti (Vevőnek történt átadáskori) állapotának helyreállításával összefüggésben keletkeztek, valamint az Eladó ezzel kapcsolatban keletkezett kárát. Eladó jogosult e követelését a Vevő értesítésével az esetlegesen visszafizetendő foglalóba, vételárba, vagy vételár-részletekbe beszámítani. Vevő a beszámításhoz kifejezetten hozzájárul. Eladó jogosult az esetlegesen visszafizetendő foglalót, vételárat vagy annak részleteit mindaddig visszatartani, ameddig a Gépjármű vissza nem kerül a birtokába. Ha Eladónak alapos kétsége merül fel a tekintetben, hogy a Vevő képes vagy hajlandó a Gépjárművet visszaadni, úgy haladéktalanul büntető feljelentést tesz, és egyúttal intézkedik a Gépjármű körözetéséről.

9. Adatvédelmi, adatkezelési rendelkezések 

9.1 Felek rögzítik, hogy Eladó a Vevőt az adatai kezeléséről, továbbá az Eladónál alkalmazott adatvédelemi előírásokról külön tájékoztatja.

10. Záró és vegyes rendelkezések 

10.1. Amennyiben Vevő természetes személy, úgy bármely fizetési késedelme esetén minden késedelmes napra a Ptk. 6:48. §-a szerinti késedelmi kamatok kerülnek felszámításra, amennyiben Vevő vállalkozás, úgy a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamatmérték alkalmazására kerül sor. Felek jelen ÁSZF és a Szerződése megkötése kapcsán vállalkozásnak a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározottakat tekintik.

10.2. Bármely fizetési kötelezettség vonatkozásában a felek megállapodnak, hogy a Ptk.-val ellentétben a másik szerződő félhez címzett és szabályosan kézbesített írásbeli fizetési felszólítás az elévülést megszakítja. Szabályosan kézbesítettnek tekintik a szerződő felek valamely nyilatkozat e-mail útján kézbesítési visszaigazolással történt igazolt megküldését, személyes átadását, illetve a címzett lakcímére, székhelyére vagy a vezető tisztségviselő/képviselő lakására történő postai úton tértivevényes külön szolgáltatással történő megküldését, utóbbit abban az esetben, ha a másik fél a küldeményt igazoltan átvette, vagy a küldemény „átvétel megtagadva“, „elköltözött“ jelzéssel érkezik vissza. Ha a küldemény „nem kereste“ jelzéssel érkezik vissza, akkor a küldemény a kézbesítés második megkísérlését követő 5. munkanapon a másik szerződő fél által átvettnek minősül.

10.3. A Szerződés csakis írásban módosítható vagy szüntethető meg.

10.4. Felek rögzítik, hogy megbízásos gépjármű értékesítés esetén, az Eladó, mint megbízott, a Gépjármű tulajdonosa, mint megbízó helyett és nevében, a tulajdonos kockázatára, az általa adott meghatalmazással köti meg Vevővel az adásvételi szerződést, így a Ptk. szerinti jogok és kötelezettségek a Gépjármű tulajdonosát és a Vevőt egymással szemben közvetlenül illetik meg, és Eladó, mint megbízott kizárja minden szavatossági és kártérítési felelősségét. A Vevő a 7. pont szerinti cserejogot, vagy szavatossági igényt érvényesíteni az Eladóval szemben nem jogosult.

10.5. Eladó a Vevőnek az ÁSZF elolvasására és megértésére megfelelő időt, a szöveg esetleges módosítására kifejezett lehetőséget biztosított. Vevő kijelenti, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit részletesen, mindenre kiterjedően megvizsgálta és megismerte, és az abban foglaltakat szerződéses akaratával mindenben egyezőnek találta, azt annak aláírásával kifejezetten elfogadja. A Szerződés a Ptk. szerint, azaz jelenlévők között a kölcsönös aláírással, távollévők között pedig a Szerződést utolsóként aláíró szerződő fél aláírásának a másik félhez való beérkezésével lép hatályba.

10.6 Jelen ÁSZF hatálya alá tartozó jogviszonyokban a Ptk. 6:541. §-a (felelősség a vezető tisztségviselő károkozásáért) nem alkalmazandó. A vezető tisztségviselő által e jogviszonyával ösz-szefüggésben a másik félnek okozott károkozásért kizárólag a társaság felel. E rendelkezés nem érinti a Ptk. 6:541. §-án kívüli, felelősségre vonatkozó más jogszabályi rendelkezések alkalmazhatóságát.

10.7. A jelen ÁSZF-re és a Szerződésre a hatályos magyar jogszabályok, különösen a Ptk., valamint egyéb, a szerződés megkötésekor hatályos jogszabályok irányadóak. 

10.8. A jelen ÁSZF 2020….-én lép hatályba. Jelen ÁSZF-et alkalmazni kell a hatálybalépését követően kötött valamennyi gépjármű adásvételi szerződés vonatkozásában. Az Eladó jogosult a jelen ÁSZF-et bármikor szabadon módosítani, a Szerződésre azonban a Szerződés megkötésekor hatályban volt szöveg az irányadó, hacsak az új változatot Vevő kifejezetten, aláírásával el nem fogadja. 

10.9. Vevő ezúton kifejezetten elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az ÁSZF-ben leírtakat.

10.10. A jelen ÁSZF-ben foglaltaktól kizárólag a Felek közös megegyezésen nyugvó írásbeli megállapodása alapján lehet eltérni.